شروع

شروع

مناسب برای آشنایی با لرنیتو

14 روز

امکان استفاده همزمان فقط 1 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ 50 سوال

بانک سوال

فقط سوالات کنکور

مدیریت

30 سوال در هر مجموعه سوال

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 7 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

-

فیلدهای سربرگ شامل درس و مبحث

-

ارزیابی

3 آزمون آنلاین فردی

-

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

-

چاپ 30 سوال

حق اشتراک

همیشه رایگان

-

-

بالگرد

بالگرد پایه

فقط برای شرکت در آزمون

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان فقط 1 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ 200 سوال

بانک سوال

دسترسی ندارد

مدیریت

300 سوال در هر مجموعه سوال

-

-

-

-

-

ارزیابی

-

-

-

کارنامه پایه

-

-

حق اشتراک

10/000 تومان سالیانه

-

-

جت

جت

مناسب برای معلم ها

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان فقط 1 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

سوالات یک درس

مدیریت

150 سوال در هر مجموعه سوال

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، تاریخ، مدت آزمون و شماره‌ی آزمون

-

ارزیابی

-

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 2/500 سوال در متوسطه اول

چاپ 5/000 سوال در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسط اول 100/000 تومان سالیانه

متوسط دوم 180/000 تومان سالیانه

ضمانت برگشت پول

-

شاتل

شاتل برنزی

مناسب برای مشاورها و مدارس کوچک

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان 3 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 100 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 30 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

-

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

-

کارنامه پایه

-

چاپ 5/000 سوال در متوسطه اول

چاپ 8/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسط اول: 450/000 تومان سالیانه

متوسط دوم: 700/000 تومان سالیانه

ضمانت برگشت پول

-

شاتل

شاتل نقره‌ای

مناسب برای مدارس متوسط

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان 5 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 200 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

-

امکان برگزاری 100 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

-

چاپ 10/000 سوال در متوسطه اول

چاپ 25/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسط اول: 1/300/000 تومان سالیانه

متوسط دوم: 1/800/000 تومان سالیانه

ضمانت برگشت پول

-

شاتل

شاتل طلایی

مناسب برای مدارس بزرگ

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان 8 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 300 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 100 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 2 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

-

امکان برگزاری 200 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 20/000 سوال در متوسطه اول

چاپ 50/000سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسط اول: 2/150/000 تومان سالیانه

متوسط دوم: 2/900/000 تومان سالیانه

ضمانت برگشت پول

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل

شاتل ویژه

مناسب برای مجتمع‌ها و مدارس برتر

یکسال از زمان ثبت‌نام

امکان استفاده همزمان 10 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 400 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 150 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 3 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

-

امکان برگزاری 400 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 30/000 سوال در متوسطه اول

چاپ 100/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسط اول: 3/000/000 تومان سالیانه

متوسط دوم: 4/000/000 تومان سالیانه

ضمانت برگشت پول

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

*همه‌ی قیمت‌ها با احتساب 9% ارزش افزوده است

ضمانت برگشت پول ظرف هفت روز و در صورتی که کمتر از 20 برگ پرینت گرفته باشید

ضمانت
پشتیبانی