همه‌ی هدف آموزش تبدیل کردن آینه‌ها به پنجره‌هاست.

سیدنی هریس