مردم فکر می‌کنند آموزش الکترونیک هم حوصله‌شان را سر می‌برد؛ بیایید نشان بدهیم که قرار نیست همیشه این‌طور باشد.

همه‌ی هدف آموزش تبدیل کردن آینه‌ها به پنجره‌هاست.

سیدنی هریس