شروع
رایگان
عنوان قابلیت محدودیت عنوان قابلیت محدودیت عنوان قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

می‌توانید در میز کار لرنیتو مجموعه‌سوال، تمرین‌ها و آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

10 سوال در هر نمایش

تولید مجموعه سوال

200 سوال

ارسال و دریافت سوال و مجموعه سوال

بدون محدودیت

نمایش پاسخ سوال‌ها

200 سوال

ساخت PDF و پرینت

بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت

بودجه بندی

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

ساخت گروه

بدون محدودیت

خودآزمایی

200 سوال

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

بدون محدودیت

جستجو بر اساس سختی سوال

تمرین و آزمون آنلاین و چاپی

10 آزمون

تصحیح

بدون محدودیت

درج منبع سوال و جای خالی در پرینت

ساخت آزمون جامع

شروع
رایگان
عنوان قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

10 سوال در هر نمایش

نمایش پاسخ سوال‌ها

200 سوال

بودجه بندی

خودآزمایی

200 سوال

جستجو بر اساس سختی سوال

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

تولید مجموعه سوال

200 سوال

ساخت PDF و پرینت

بدون محدودیت

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

بدون محدودیت

تمرین و آزمون آنلاین و چاپی

10 آزمون

تصحیح

بدون محدودیت

درج منبع سوال و جای خالی در پرینت

ساخت آزمون جامع

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

ارسال و دریافت سوال و مجموعه سوال

بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت

ساخت گروه

بدون محدودیت
زمان استفاده از تمامی بسته ها تا انتهای تابستان سال 97 است

بالگرد


136,250 تومان

( 125 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)جت


294,300 تومان

( 270 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)شاتل
تماس بگیرید
قابلیت محدودیت قابلیت محدودیت قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

نمایش پاسخ سوال‌ها

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

می‌توانید در میز کار لرنیتو مجموعه‌سوال، تمرین‌ها و آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

تولید مجموعه سوال

30 60 بدون محدودیت

ساخت PDF و پرینت

50 عدد در 30 روز بدون محدودیت بدون محدودیت

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

بدون محدودیت بدون محدودیت

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

ارسال سوال و مجموعه سوال به دوستان

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

ارسال سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت بدون محدودیت بدون محدودیت

ساخت گروه

10 بدون محدودیت بدون محدودیت

ارسال مجموعه سوال به گروه دوستان

50 عدد در 30 روز بدون محدودیت بدون محدودیت
زمان استفاده از تمامی بسته ها تا انتهای تابستان سال 97 است

بالگرد


136,250 تومان

( 125 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)عنوان قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

بدون محدودیت

نمایش پاسخ سوال‌ها

بدون محدودیت

می‌توانید در میز کار لرنیتو مجموعه‌سوال، تمرین‌ها و آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

تولید مجموعه سوال

30

ساخت PDF و پرینت

50 عدد در 30 روز

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

بدون محدودیت

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

ارسال سوال و مجموعه سوال به دوستان

بدون محدودیت

ارسال سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت

ساخت گروه

10

ارسال مجموعه سوال به گروه دوستان

50 عدد در 30 روز

جت


294,300 تومان

( 270 هزار تومان + 9% ارزش افزوده)عنوان قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

بدون محدودیت

نمایش پاسخ سوال‌ها

بدون محدودیت

می‌توانید در میز کار لرنیتو مجموعه‌سوال، تمرین‌ها و آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

تولید مجموعه سوال

60

ساخت PDF و پرینت

بدون محدودیت

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

بدون محدودیت

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

بدون محدودیت

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

ارسال سوال و مجموعه سوال به دوستان

بدون محدودیت

ارسال سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت

ساخت گروه

بدون محدودیت

ارسال مجموعه سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت

شاتل
تماس بگیرید
عنوان قابلیت محدودیت

می‌توانید با لرنیتو هوشمند جست‌وجو کنید

نمایش نتیجه‌ی جستجو

بدون محدودیت

نمایش پاسخ سوال‌ها

بدون محدودیت

می‌توانید در میز کار لرنیتو مجموعه‌سوال، تمرین‌ها و آزمون‌های‌تان را مدیریت کنید

تولید مجموعه سوال

بدون محدودیت

ساخت PDF و پرینت

بدون محدودیت

اضافه کردن یکباره‌ی سوالات به مجموعه سوال

بدون محدودیت

درهم‌ریزی خودکار سوال‌ها

بدون محدودیت

می‌توانید عضو شبکه‌ی اجتماعی لرنیتو شوید

ارسال سوال و مجموعه سوال به دوستان

بدون محدودیت

ارسال سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت

امکان رد یا قبول درخواست دوستی

بدون محدودیت

ساخت گروه

بدون محدودیت

ارسال مجموعه سوال به گروه دوستان

بدون محدودیت